การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดี ศรีอุแต

ชื่อวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดี ศรีอุแต เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี ตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3

ผู้เขียน นายสันทรรดร์ เบญจมนัสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนิเทศภายใน ศึกษาระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน และศึกษาระดับความพึงพอใจของครู นักเรียนและชุมชน โดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดี ศรีอุแต เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงจำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง จำนวน 64 คน และตัวแทนชุมชนจำนวน 60 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เป็นแบบสำรวจจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้สำรวจครูผู้ปฏิบัติการสอน เรื่องพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ฉบับที่ 2ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู และชุมชน เรื่องความพึงพอใจการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการนิเทศภายในโดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดีศรีอุแต เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สำนักงานเขตพื้นที่ปัตตานีเขต 3 คิดเป็นร้อยละ 79.68
  2. ประสิทธิภาพนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดีศรีอุแต เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สำนักงานเขตพื้นที่ปัตตานีเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ระดับความพึงพอใจของครู นักเรียนและชุมชนโดยผู้บริหารใช้เทคนิคการนิเทศภายในแบบคนดีศรีอุแต เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สำนักงานเขตพื้นที่ปัตตานีเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
Advertisements