การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนคร ปีการศึกษา 2549

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนคร ปีการศึกษา 2549

ขื่อผู้ประเมิน  :  นายประเทือง  ชอบธรรม

หน่วยงานที่สังกัด  : โรงเรียนน่านนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต 1

ปีที่ศึกษา  :  ปีการศึกษา  2549

บทคัดย่อ            

การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนคร   ปีการศึกษา  2549 มีวัตถุประสงค์    เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบจำลองซิป ( CIPP  Model ) เป็นแนวทางในการประเมิน  ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มที่  1 ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน  8  คน  ครูและบุคลากรจำนวน 20 คน รวม 28 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย กรรมการสภานักเรียน  จำนวน 34 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  15  คน และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนจำนวน   35   คน    รวม    84    คน รวมทั้งสิ้น  112  คน     ทำการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนคร   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  แบ่งออกเป็น  2  ฉบับ ได้แก่ฉบับที่   1   สอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  และสอบถามความคิดเห็น  ทั้ง  4  ด้าน  ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ( Rating  Scale)  ฉบับที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มที่  2    สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิต    โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนคร   การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการประเมินสรุป  ดังนี้          จากผลการประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนน่านนครพบว่า    โดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน      โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย    ดังนี้   ด้านผลผลิต  ด้านสภาวะแวดล้อม   ส่วนอีก   2   ด้าน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ได้แก่  ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการ  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านปรากฏผลการประเมิน  ดังนี้

            1.  ด้านสภาวะแวดล้อม   พบว่า   โดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า  ผลการประเมินสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  2  รายการ  ได้แก่   วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ   สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนและโครงการ ฯ เป็นประโยชน์ต่อครู  บุคลากรและนักเรียน   รองลงมา   ได้แก่   กิจกรรมโครงการ ฯ   ช่วยพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากร  และผลการประเมินต่ำสุดได้แก่  กิจกรรมโครงการ ฯ เหมาะสมกับหลักการเป้าหมายของโครงการ   รองลงมา  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและหน่วยงานต้นสังกัด  สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมเหมาะสม   ค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.50  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า  1.00  ทุกรายการ

               2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า  โดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า  ผลการประเมินสูงสุดได้แก่  ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ  รองลงมาได้แก่  การบริหารโครงการ ฯ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลการประเมินต่ำสุด  ได้แก่  วัสดุ   อุปกรณ์  สื่อ มีความก้าวไกลทางเทคโนโลยี  รองลงมา  ได้แก่  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้นที่เหมาะสม  ค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.50  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า  1.00  ทุกรายการ

               3.  ด้านกระบวนการ  พบว่า  โดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ   พบว่า    ผลการประเมินสูงสุด  ได้แก่   กิจกรรมการนิเทศด้านการศึกษาดูงาน  รองลงมา  ได้แก่  กิจกรรมการนิเทศด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากร  และผลการประเมินต่ำสุด  ได้แก่  กิจกรรมการนิเทศด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  รองลงมาได้แก่  กิจกรรมการนิเทศด้านการจัดทำแฟ้มพัฒนางาน  สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการที่เหมาะสม   ค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.50  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า  1.00  ทุกรายการ              

               4.  ด้านผลผลิต  พบว่า

                    4.1  ด้านผลผลิต   ผลการประเมินของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูและบุคลากรโดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า   ผลการประเมินสูงสุดได้แก่   โครงการการนิเทศภายในทำให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น     รองลงมาได้แก่    โครงการนิเทศภายในส่งผลให้ผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของโรงเรียน   และผลการประเมินต่ำสุด  ได้แก่  ครูได้รับการนิเทศตามโครงการ ฯ อย่างเหมาะสม  รองลงมาได้แก่ครูและบุคลากรเห็นความสำคัญของโครงการ ฯ 

                   4.2  ด้านผลผลิต  ผลการประเมินของกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน  พบว่าโดยภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ  พบว่า  ผลการประเมินสูงสุดได้แก่  โครงการการนิเทศภายในส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้น  รองลงมา   ได้แก่   โครงการการนิเทศภายในส่งผลให้นักเรียนมีผลงานดีเด่นอย่างน่าพอใจ  และผลการประเมินต่ำสุด  ได้แก่  การสรุปประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการการนิเทศภายในอย่างเหมาะสม  รองลงมา ได้แก่  ฝ่ายบริหาร  ครูและบุคลากรในโรงเรียนนำความรู้  ประสบการณ์จากการดำเนินโครงการนิเทศภายในขยายผลสู่นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตเหมาะสม  ค่าเฉลี่ยมากกว่า  3.50  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า  1.00  ทุกรายการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: