ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ชื่อปัญหาพิเศษ ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้เขียนปัญหาพิเศษ นายไพรัตน์ สินเจริญ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
ปีการศึกษา 2543
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตาม
ทัศนะของครูผู้สอนใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงการนิเทศ ด้านกระบวนการนิเทศ ด้านกิจ
กรรมการนิเทศ ด้านรูปแบบการนิเทศ และด้านการประเมินผลการนิเทศ และเพื่อศึกษาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 54 คน
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะไม่เคยได้รับการนิเทศโดยตรง แต่ก็ได้รับทราบ
เรื่องการนิเทศจากการอ่าน การฟัง การซักถามพูดคุย ในส่วนของการนิเทศที่มีปัญหามากที่สุด
ได้แก่ ด้านโครงการนิเทศ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา พอสรุปได้ว่า ผู้รับผิดชอบโครง
การนิเทศ ขาดความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนการนิเทศไว้ล่วงหน้า รวมทั้งผู้บริหารไม่ให้ความ
สำ คัญในการจัดทำ โครงการนิเทศภายในโรงเรียนขาดความชัดเจน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: