บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตูมหวาน

บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตูมหวาน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตูมหวาน อำเภอคำชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้วิจัย : นายศักดิ์ดาสุข กลางประพันธ์
ปีการศึกษา : 2548

บทคัดย่อ

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านตูมหวาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีความมุ่งหมาย
4 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2)
เพื่อพัฒนาครูให้สามารถทำการวิจัยในชั้นเรียน 3)
เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ 4)
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนา 2 ประเภท คือ 1)
นวัตกรรมประเภทสื่อ ได้แก่ ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2)
นวัตกรรมประเภทวิธีการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต(Observation)
และการสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการวิจัย 2 วงรอบ ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 16 คน
กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเป้าหมาย) ได้แก่ ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 21
คน ประกอบด้วย ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 15 คน วิทยากร จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้วิจัย มี 2 ประเภท คือ 1)เครื่องมือประเภทนวัตกรรม ได้แก่
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 7
ชนิด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการประชุมนิเทศ
แบบประเมินการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน และแบบประเมินการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation
Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
ก่อนการพัฒนา พบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านตูมหวานทั้งหมด 16 คน
มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพียง 1 คน ส่วนอีก 15 คน
ยังไม่ได้ลงมือทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
ครูผู้สอนมีปัญหา คือ ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะการวิจัยในชั้นเรียน ขาดเอกสารตำราที่เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียน ขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับให้ครูศึกษาเป็นตัวอย่าง
มีภาระงานรับผิดชอบมาก การนิเทศติดตามจากผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ไม่ต่อเนื่อง
วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนไม่เพียงพอ และครูผู้สอน จำนวน 15 คน
มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อให้ตนเองมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียน
และสามารถนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนในวงรอบที่ 1 พบว่า
การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 15 คน
สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ดี จำนวน 15 คน และสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ระดับดี จำนวน 13 คน
ส่วนอีก 2 คน สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ระดับพอใช้ กล่าวคือ
การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
จำนวน 15 คน สามารถการเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนได้ดี จำนวน 15 คน
ส่วนการพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ร่วมวิจัย
ด้วยกิจกรรมการศึกษาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และการประชุมนิเทศ
ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได้ระดับดี จำนวน 13 คน ส่วนอีก 2 คน
สามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ระดับพอใช้
เนื่องจากยังเข้าใจไม่ชัดเจนในวิธีเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนในบางองค์ประกอบ คือ
การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ครูผู้ร่วมวิจัยมีความต้องการที่จะรับการพัฒนาในประเด็นที่มีปัญหาอีกต่อไป ผลการพัฒนาครูในวงรอบที่ 2
โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรม การศึกษาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน และการประชุมนิเทศ
ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 2 คน สามารถเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ ทำให้ครูผู้ร่วมวิจัยสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ระดับดีครบ
จำนวน 15 คน สามารถนำผลการวิจัยไปใช้การพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 15 คน
สรุปว่า การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตูมหวาน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
สามารถพัฒนาครูบรรลุตามความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1)
ครูทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) ครูทุกคนสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียน
3) ครูทุกคนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้
เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของครู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาครูด้านอื่นๆ
การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: