การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหลัก

บทคัดย่อ : ผอ.ทองดี PDF พิมพ์ �ีเมล์
เขียนโดย ดรุณี
Thursday, 31 January 2008
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหลัก
อำเภอสังขะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผู้รายงาน นายทองดี จรจรัญ
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหลัก อำเภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ปีที่รายงาน 2550

บทคัดย่อ

โรงเรียนบ้านหลัก อำเภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีปัญหาการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน คือ ผู้รับผิดชอบขาดการจัดระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพขาดขั้นตอนการ ดำเนินงานที่มีคุณภาพ กระบวนการทำงาน วิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนไม่มีความต่อเนื่องและขาดการบันทึกผลลัพธ์ตาม กระบวนการที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบและประเมินผล เป็นเหตุให้ครูไม่สามารถนำระบบการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ คุณภาพของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องมีการนิเทศภายใน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์กลุ่มสร้างคุณภาพและกลยุทธ์การพัฒนาทีมงาน ประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมการวางแผนการแก้ปัญหา กิจกรรมกำหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมฝึกการนิเทศภายในและกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศ ดำเนินการโดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดกลยุทธ์และเครื่องมือวัดจุดประสงค์ ประกอบด้วยแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินที่วิเคราะห์การดำเนินงาน การพัฒนาการนิเทศภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าและเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์กลุ่มสร้างคุณภาพ กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของการนิเทศภายในได้ กิจกรรมวางแผนแก้ปัญหา สามารถหาแนวทางใน การแก้ปัญหา โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในทั้งระบบกิจกรรมการกำหนด คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงานพบว่าได้แผนปฏิบัติการนิเทศภายใน ที่มีการตรวจสอบวิเคราะห์วิพากษ์เป็นอย่างดี มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ กิจกรรมเครื่องมือและวิธีการในการดำเนินงาน กลยุทธ์การพัฒนาทีมงาน กิจกรรมประชุมย่อย โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ พบว่า บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมฝึกการนิเทศภายใน ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้จากตัวผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศเองกิจกรรมประเมินผลการ ปฏิบัติการนิเทศยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากยังขาดการจัดการที่เป็นระบบจึงต้องมี การพัฒนาอีกวงรอบ พบว่า กลยุทธ์พัฒนาทีมงาน กิจกรรมฝึกการนิเทศภายใน มีการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพราะมีการจัดการสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ระบบการนิเทศภายในมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศพบว่า อยู่ในระดับน่าพอใจและการจัดการนิเทศ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาด้านวัตถุประสงค์พบว่า ผลการพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพมีการดำเนินงานเป็น 5 ขั้น ตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา การนิเทศติดตามผลและการประเมินและรายงานผลการแก้ไขและพัฒนา พบว่า การดำเนินการตามขั้นตอนการนิเทศภายใน พบว่า การดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา แต่การดำเนินการยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม เครื่องมือ วิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานในโรงเรียนยังไม่มีคุณภาพและการนิเทศภายในยังไม่มีระบบ จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพ โดยดำเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา การแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศติดตามผลและการประเมินและรายงานผลการแก้ไขและพัฒนา ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบมาก โดยอาศัยกิจกรรม เครื่องมือ วิธีการและกระบวนการดำเนินงานในการจัดการนิเทศ การประเมินและรายงาน สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ได้ว่าการพัฒนาระบบการนิเทศภายในทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจระบบการนิเทศภายในและสามารถนำไปใช้และแก้ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: