การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้แต่ง : นายสว่าง มโนใจ

ปริญญา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา : 2544

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร ประธานกรรมการ

ดร.ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร พิทักษ์กำพล กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน และ เพื่อหาแนวทางพัฒนา

การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการและครูผู้สอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบจัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Version x)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใน 5 ด้าน คือ การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู้การนิเทศภายใน การลงมือนิเทศภายใน การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศภายใน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

แนวทางการพัฒนา พบว่า ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ครูวิชาการ

ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร และดำเนินการตามแผนอย่างจริงจังในทุกด้าน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: