การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้แต่ง : นายสว่าง มโนใจ

ปริญญา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา : 2544

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา ตปนียางกูร ประธานกรรมการ

ดร.ไชยพร ตัณฑ์จิตานนท์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร พิทักษ์กำพล กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน และ เพื่อหาแนวทางพัฒนา

การนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการและครูผู้สอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบจัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Version x)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใน 5 ด้าน คือ การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู้การนิเทศภายใน การลงมือนิเทศภายใน การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศภายใน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง

แนวทางการพัฒนา พบว่า ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ครูวิชาการ

ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร และดำเนินการตามแผนอย่างจริงจังในทุกด้าน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: